Lgd Podbabiogorze

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

INFORMACJA NR OW/2/2022 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/2/2022 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 

Data publikacji informacji: 07.03.2022 r.


INFORMACJA NR OW/2/2022 LGD
O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

1. Wskazanie instytucji planującej realizację operacji:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) informuje, że planuje realizację operacji własnych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

2. Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
A. Zakres tematyczny operacji odpowiada:

Przedsięwzięciu P.I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem, rekreacją i kulturą Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 1 „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

 B. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

• Cel ogólny nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza
• Cel szczegółowy nr I.4: Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu na Podbabiogórzu
• Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych
• Przedsięwzięcie: P.I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem, rekreacją i kulturą
• Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych – 2 sztuki
---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cel ogólny nr I:Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

•Cel szczegółowy nr I.4: Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu na Podbabiogórzu

•Wskaźnik rezultatu:Liczba uczestników warsztatów związanych z sportem i rekreacją

•Przedsięwzięcie:P.I.4.1Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem, rekreacją i kulturą

• Wskaźnik produktu:Liczba zorganizowanych działań, w tym warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją – 10 sztuk

 

C. Realizacja operacji będzie obejmować:

- zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – 2 sztuki
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- zorganizowanie działań, w tym warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją – 10 sztuk

 3. Wskazanie wysokości środków na realizację operacji:

a) Razem wysokości środków na realizację operacji OW/2/2022 wynosi 45 894,46 euro. Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 183 577,84 zł.

b) Forma wsparcia i intensywność pomocy: refundacja do 95% kosztów kwalifikowanych

 4. Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 9 pkt. z 30 możliwych do uzyskania punktów.


5. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
1.Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. do 06.04.2022 r. roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

2.Sposób zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
1.Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (zwanego dalej formularzem zgłoszenia), którego wzór stanowi Załącznik nr  1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.
2. Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
3. Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
6. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
9. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.


6. Kryteria weryfikacji zgłoszeń:
1. Rada ocenia czy dany Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Powyższej oceny LGD dokonuje poprzez weryfikację punktów kontrolnych od I do V określonych  w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Ocena, o której mowa w pkt 1, poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności. Oceny, o której mowa w pkt 1, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.


7. Informacja o wymaganych dokumentach:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.


8. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:
Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej udostępniony jest na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


Załączniki do informacji:
1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD.
2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
3. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.
4. Załącznik nr 2: Karta oceny Wykonawców.
5. Załącznik nr 3: Karty oceny zgodności operacji z LSR operacji własnych LGD.
6. Załącznik nr 4: Karta oceny operacji własnych według lokalnych kryteriów wyboru.
7. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10169129


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji