Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Rozwój turystyki i rekreacji oraz podniesienie jakości życia społeczności w Gminie Bystra-Sidzina i Gminie Zawoja poprzez wyposażenie Schroniska w rakiety śnieżne i opracowanie i budowę mapy Panorama Tatr”

Beneficjent:

Schronisko PTTK na Hali Krupowej Ogrodowicz Eugeniusz (Gmina Bystra - Sidzina)


Tytuł Operacji:

Rozwój turystyki i rekreacji oraz podniesienie jakości życia społeczności w Gminie Bystra-Sidzina i Gminie Zawoja poprzez wyposażenie Schroniska w rakiety śnieżne i opracowanie i budowę mapy Panorama Tatr. 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na terenach Gmin Bystra - Sidzina oraz Zawoja, promocja i podniesienie atrakcyjności Gmin a także rozwijanie aktywności fizycznej społeczności lokalnej oraz turystów szczególnie młodzieży. Operacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego I „Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Podbabiogórze” oraz II celu ogólnego LSR „Poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” a także celu szczegółowego I.1 ”Rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe” i celu szczegółowego II.4 „Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci młodzieży”. Ponadto operacja przyczyni się do osiągnięcia celu 3 PROW 2007-2013 „Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej”.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup rakiet śnieżnych oraz opracowanie i budowę mapy Panorama Tatr jak również druk ulotek, wizytówek i naklejek.


Wartość całkowita operacji:

33 932,06 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

19 964,70 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.05.2010 r. – 26.07.2011 r.

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224158


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji