Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Uroczyste podpisanie Woli dotyczącej przygotowania projektu współpracy „LOKALNI TWÓRCY OSTOJĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

W dniu 03 marca 2011r. w biurze LGD „ Gorce-Pieniny” w Krościenku pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania  „Gorce Pieniny”  a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w  Suchej Beskidzkiej, została podpisana Wola dotycząca przygotowania projektu współpracy. LGD „Podbabiogórze” reprezentowała Danuta Kawa - Prezesa Zarządu, natomiast LGD „Gorce Pieniny” reprezentował Zdzisław Błachut - Prezes Zarządu i Krystyna Kubik – V-ce Prezes Zarządu.

Partnerzy zadeklarowali  przystąpienie do realizacji projektu współpracy pod nazwą „LOKALNI TWÓRCY OSTOJĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”.

Celem projektu współpracy jest nawiązanie więzi i kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi LGD ze szczególnym uwzględnieniem twórców ludowych regionu podbabiogórskiego  i pienińsko - gorczańskiego oraz popularyzacja i wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej, turystyki i edukacji obu obszarów poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych w regionie podbabiogórskim i pienińsko-gorczańskim oraz organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć mających na celu przekazywania nabytych umiejętności i kultywowanie tradycji lokalnych. W ramach projektu przewidziano szereg działań:
1.    Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy  pt. „Kiermasz twórczości ludowej”.
2.    Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy  pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”.
3.    Organizacja i przeprowadzenie spotkań dotyczących wspierania lokalnych tradycji i rękodzieła ludowego na terenie działania Partnerów podczas „Kiermaszów Twórczości Ludowej”.
4.    Organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania Partnerów.
5.    Opracowanie i wydanie katalogu „Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy twórcy ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania”. Katalog będzie promocją projektu współpracy.
6.    Promocja projektu w prasie.
Projekt współpracy jest projektem międzyregionalnym i realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce. Obszarem tematycznym projektu współpracy jest kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, edukacja, turystyka i produkt lokalny. Projekt współpracy opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, historycznych,  turystycznych. Projekt współpracy wykracza poza wymianę doświadczeń co wynika z wyznaczonego przez Partnerów celu i przewidzianych do realizacji zadań. Cel projektu współpracy wpisuje się w koncepcje rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR Partnerów. Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe. Projekt współpracy  w sposób nowatorski przyczyni się do zmiany podejścia mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich do pracy lokalnych twórców ludowych, promocji i marketingu wyrobu produktów lokalnych wytworzonych we własnym gospodarstwie oraz produktów turystycznych.
Projekt realizowany będzie od 03.03.2011 r. do 31.12.2011r. i skierowany jest do twórców ludowych, młodzieży, organizacji pozarządowych w tym LGD, kobiet, mężczyzn, a także lokalnych przedsiębiorców i liderów.

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7491721


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji