Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe

Sucha Beskidzka, 16.05.2022 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka działając w imieniu partnera: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły", ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie i montaż 2 sztuk wiat nowoczesnych z wyposażeniem, w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-163-39-40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
NIP 5492356916


II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż 2 sztuk wiat nowoczesnych z wyposażeniem.

 

III. Opis Przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż 2 sztuk wiat nowoczesnych z wyposażeniem:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” – wykonanie 1 sztuki wiaty z wyposażeniem:
1. Wykonanie nowoczesnej wiaty (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną) o wymiarach: wymiar zewnętrzny wiaty: 2,00 x 2,10 m, powierzchnia utwardzona wiaty: 9,00 m2, powierzchnia dachu wiaty: 5,25 m2, wysokość wiaty: 2,40 m

2. Wykonanie stojaka na mapę wolnostojącą jednostronną oraz wykonanie tablicy informacyjnej jednostronnej obok wiaty wg projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego oraz wydruk mapy odpornej na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych (np. dibond/ PCV/ blacha itp.) (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną). Wymiary: powierzchnia tablicy informacyjnej: 2,50 m2, wysokość tablicy informacyjnej: 2,50 m
3. Wykonanie/umieszczenie dwóch ławek w środku wiaty.
4. Wykonanie/umieszczenie stołu w środku wiaty.
5. Utwardzenie terenu pod wiatę kamyczkiem (powierzchnia podana w punkcie III.1.1 oferty).
6. Wykonanie kosza na śmieci.
7. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia z pkt 2-6 na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”: Gmina Sucha Beskidzka: Sucha Beskidzka, nr działki 9432/11.
8. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową/– załącznik 3

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" – wykonanie 1 sztuki wiaty z wyposażeniem:

1. Budowa wiaty rowerowej w Bobrku – zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem.
2. Montaż wiaty z pkt 1 i wyposażenia na obszarze gminy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły": Gmina Chełmek, Bobrek, nr działki 172/56.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarach robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

/Pobierz dokumentację projektową oraz przedmiar robót/– załącznik 4

Uwagi ogólne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia prac. Gotowość należy zgłosić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia prac.

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie odpowiadał wymogom zapisanym w zapytaniu ofertowym, przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia zgodnego z ofertą w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego na piśmie w formie informacji o odmowie odbioru zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.

V. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:
1. Termin składania: do dnia 23.05.2022 r. do godziny 16:00.

2. Składanie ofert: pocztą lub osobiście (w godzinach 8:00-16:00) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez upoważnione osoby/przedstawiciela Wykonawcy oferty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub otrzymania oferty na wskazany adres email.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Ofertę cenową należy sporządzić na lub zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
1. Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto Przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
4. W przypadku sytuacji, gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający może ponownie wezwać Wykonawców do złożenia dalszych ofert dodatkowych, albo może unieważnić zapytanie ofertowe.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
6. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego - musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

VIII. Gwarancja:
• Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące.
• Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był okresem gwarancji. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
• W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.
• W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
• W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionego asortymentu Zamawiającemu.
• We wskazanym okresie gwarancji wszystkie naprawy itp. wykonywane będą na koszt Wykonawcy. W ramach napraw koszty wszystkich niezbędnych materiałów ponosi Wykonawca.

IX. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wymagane, gdy ofertę cenową podpisuje inna osoba w imieniu Wykonawcy).
3. Wzór umowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)

X. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert cenowych, jeżeli oferent, którego oferta cenowa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację Przedmiotu zamówienia.
3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
4. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zapytania do niniejszego Ogłoszenia można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8. Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
9. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
10. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
11. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
12. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią ogłoszenia.
13. Po wykonaniu usługi oferent wystawi Zamawiającemu fakturę za zrealizowaną usługę zawierającą pozycje zgodne z ofertą. Dopuszcza się płatności częściowe:
a) po wykonaniu każdorazowo co najmniej 1 wiaty nowoczesnej z wyposażeniem z przedmiotu zamówienia z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” lub Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
14. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
15. Na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zawrze z Lokalnymi Grupami Działania (Zamawiającymi) dwie odrębne umowy. Każda zwarta umowa będzie obejmowała część przedmiotu zamówienia dotyczącą danej Lokalnej Grupy Działania.
16. Zmiany umowy dot. realizacji zamówienia będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie przewidzieli w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących okoliczności:
a) zmiana wynika z obiektywnych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiana terminu realizacji zamówienia, jedynie w przypadku o którym mowa wyżej,
c) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogły strony zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub części, takich jak np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy, nadmierne opady atmosferyczne, powódź itp.

XI. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w ul. Mickiewicza 19; 34-200 Sucha Beskidzka
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem niniejszej oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty,
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,
5. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
7. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Załącznik nr 5 – Zapytanie ofertowe (pdf)

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9027330


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji