Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenie o naborze nr G/8/2018

 

Data  publikacji:  25.04.2018 r. 

Ogłoszenie o naborze nr G/8/2018 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem

rozwiązań innowacyjnych, realizowanego przez:

Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 09.05.2018 roku do 22.05.2018 roku

(termin składania wniosków upływa 22 maja 2018 r. o godz. 16.00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w formie:

- dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy)

- jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

 

1.      Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem, rekreacją i kulturą Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 1 „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

 

 

2.      Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

- Cel ogólny nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

- Cel szczegółowy nr I.4: Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu na Podbabiogórzu

- Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych

- Przedsięwzięcie: P.I.4.1 Organizacja przedsięwzięć związanych z sportem, rekreacją i kulturą

- Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych – 5 sztuk

   

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3.   Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

4.    Minimalna liczba punktów, której uzyskanie w wyniku oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców jest warunkiem wyboru grantobiorców:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 14,4 pkt. z 36 możliwych do uzyskania punktów.

5.    Miejsce udostępnienia LSR i wzorów dokumentów konkursowych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu),

LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

6.    Kwota dostępna w ramach naboru wynosi:  70 000 zł.

 

7.    Informacja o wysokości zadania i/lub intensywności pomocy:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość zadania stanowi nie mniej niż 5 000,00 zł, max. 30 000 zł.

Uregulowania szczegółowe:

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach 1 zadania wynosi nie więcej niż 14 tyś zł.

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 100 %

Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy (konkursy grantowe)

Do 100 %

-Maksymalnie 30 tys. zł na 1 zadanie

-Do 100 tys. zł na cały okres

 

-dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych

- suma grantów udzielonych Jednostkom Sektora Finansów Publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

 

8.    Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

 

9.    Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Zorganizowane imprezy sportowo – rekreacyjne  – 5 zadań

 

10. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja w ramach projektu grantowego: do 30.06.2019 r.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1.    Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)

2.    Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

 Dokumenty związane z oceną operacji:

3. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

4. Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)

5. Karta wstępnej oceny wniosku – Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

6. Karta oceny zgodności zadania z LSR - Załącznik nr 4 do Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

7. Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a)

8. Karta oceny zadania według kryteriów premiujących Grantobiorców (załącznik nr 5b)

9. Karty weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

11. Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

12. Kryteria oceny.


Pozostałe dokumenty związane z naborem:

13. Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)

14. Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu

15. Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)

16. Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7371340


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji