Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenie o naborze nr G/4/2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Data  publikacji:  11.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze nr G/4/2017

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
realizowanego przez:

Liczba operacji ukierunkowanych na przeciwdziałaniu wykluczeniu

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 01.09.2017 roku do 28.09.2017 roku

(termin składania wniosków upływa 28 września 2017 r. o godz. 16.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w formie:

- dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy)

- jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

1.   

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.III.4.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania integracyjne, w tym doradztwo i szkolenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 1 „wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnychRozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR.

 

1.    Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

·         Cel ogólny nr III: Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym

·         Cel szczegółowy nr III.4: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

·         Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w spotkaniach integracyjnych i korzystających z doradztwa i konsultacji

·         Przedsięwzięcie: P.III.4.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania integracyjne, w tym doradztwo i szkolenia

·         Wskaźnik produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu – 9 sztuk

1.   

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

3.    Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

4.    Minimalna liczba punktów, której uzyskanie w wyniku oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców jest warunkiem wyboru grantobiorców:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 18 pkt. z 36 możliwych do uzyskania punktów.

 

5.    Miejsce udostępnienia LSR i wzorów dokumentów konkursowych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu),

LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

6.    Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 20 000 zł.

 

7.    Informacja o wysokości grantu i/lub intensywności pomocy:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 5 000,00 zł, max. 20 000 zł.

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 63,63 %

·         Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy (konkursy grantowe)

Do 80 %

·         Maksymalnie 20 tys. zł na
1 mikrogrant

  Do 100 tys. zł na cały okres

 

dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych

·         suma grantów udzielonych Jednostkom Sektora Finansów Publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

 

8.    Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

 

9.    Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Działania ukierunkowane na przeciwdziałaniu wykluczeniu – 9 zadań.

 

10. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja w ramach projektu grantowego: do 31.12.2018 r.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1.    Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)

2.    Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

3.    Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

4.    Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)

5.    Karta wstępnej oceny wniosku – Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

6.    Karta oceny zgodności zadania z LSR - Załącznik nr 4 do Procedura oceny
i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

7.    Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców 
i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a)

8.    Karta oceny zadania według kryteriów premiujących Grantobiorców (załącznik nr 5b)

9.    Karty weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

11. Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

12. Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)

13. Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu

14. Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)

15.  Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225473


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji