Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nabór 9/2017 (wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury)

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Data publikacji: 05.06.2017 r

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  realizowanego przez:

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Intensywność pomocy: do 80%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 

od 20.06.2017 roku do 18.07.2017 roku

(termin składania wniosków upływa 18.07.2017 r. o godz. 16.00)

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.I.3.1: Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 „Budowa i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

1.    Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

·         Celu ogólnego nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

·         Celu szczegółowego nr I.3: Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury

·         Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu służącego do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu

·         Przedsięwzięcie P.I.3.1: Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem

·         Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 9 sztuk

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD  www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  23 pkt. z 46 możliwych do uzyskania punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego -
www.prow.malopolska.pl

LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 451 700 zł.

Uregulowania szczegółowe:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 63,63 %

·         Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy startujący w konkursach poza grantami (konkursy)

Do 80 %

·         Maksymalnie 300 tys. zł

·         Do 300 tys. zł na cały okres

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy   
  3. Biznesplan
  4. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
  5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplan
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 
  8. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  9. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

 

10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

11. Karty oceny zgodności operacji z LSR - Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

12. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 2a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

13. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 2b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

14. Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości- Załącznik nr 3a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

15. Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości- Załącznik nr 3b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

16. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

18. Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 

 

 Pozostałe dokumenty związane z naborem:

19. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

20. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

21. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

22. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

23. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

24. Formularz wniosku o płatność

25. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

26. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

27. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225465


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji