Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nabór 5/2017 (Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych projektów)

                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Data publikacji:  21.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:

rozwijanie działalności gospodarczej,

podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielane jest: w formie refundacji.

Intensywność pomocy: do 70%

 

Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej udzielane jest: w formie ryczałtu.

Intensywność pomocy: 100%

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 

od 09.01.2017 roku do 07.02.2017 roku

(termin składania wniosków upływa 07 lutego 2017 r. o godz. 16.00)

 

 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

 

Zakres tematyczny operacji:

1. Zakres tematyczny odpowiada:

Przedsięwzięciu P.II.3.1. Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGD oraz jest zgodny z 2 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. c „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR.

 

2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

Celu ogólnego nr II „Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza”

Celu szczegółowego nr II.3 Wzrost konkurencyjności gospodarczej szczególnie w zakresie innowacji i nowych technologii

Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)”

Przedsięwzięcie P.II.3.1. Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 8 sztuk

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 20 pkt. z 40 możliwych do uzyskania punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego -
www.prow.malopolska.pl

 

LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 640 000 zł.

Uregulowania szczegółowe:

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Przedsiębiorcy (projekty na innowacje)

70%

  • Maksymalnie 80 tys. zł na utworzenie

1 miejsca pracy

  • Do 240 tys. zł na cały okres

2.

Osoby zakładające działalność gospodarczą

Do 100%

  • Premia w wys. 80 tys. zł

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki dla rozwijanej działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3. Biznesplan

4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki dla podejmowanej działalności gospodarczej:

 9. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

10. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

11. Biznesplan

12. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

14. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

 

15. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

16. Karta weryfikacyjna operacji - Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

17. Karty oceny zgodności operacji z LSR - Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

18. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 3b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

19. Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości- Załącznik nr 4b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

20. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

21.Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem dla rozwijanej działalności gospodarczej:

 22. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

23. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

24. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

25. Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków

26. Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

27. Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

28. Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

29. Formularz wniosku o płatność

30. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem dla podejmowanej działalności gospodarczej:

31. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

32. Załącznik do umowy o przyznaniu pomocy wykaz działek ewidencyjnych

33. Formularz wniosku o płatność

34. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

35. Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (33) 874 41 72 lub 667 609 609 w godz. od 8.00 do 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225526


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji